algemene voorwaarden

 • Algemeen: De algemene voorwaarden voor kraamzorg vindt u bij de kraamzorgorganisatie waar de zorg wordt ondergebracht. Dit is bij Zorgburo de Driehoek of DZC Kraamzorg. Op hun website vindt u de algemene voorwaarden behorende bij de kraamzorg.
 • Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van De Bakermat. Onder cursusleidster wordt Nita Verwilligen verstaan. Onder cursist wordt verstaan degene die zich opgegeven heeft voor (een van) de cursus(sen). De Bakermat verzorgt de cursus Samen Bevallen en de babymassage cursus. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het volgen van een privé-cursus, een herhalingscursus en privé-consulten.
 • De cursussen worden gegeven door Nita Verwilligen. De Samen Bevallen cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal drie en maximaal zes zwangeren en hun partner. De babymassage cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal 2 en maximaal 6 deelnemers. De Samen Bevallen cursus bestaat uit negen avonden voor de bevalling en één terugkom bijeenkomst na de bevalling van ongeveer 2 uur. De babymassage cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur.
 • Inschrijving geschiedt bij via de website www.kraamcentrumdebakermat.nl. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een groep samengesteld.
 • Aansprakelijkheid  voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus Samen Bevallen of door het volgen van de cursus Samen Bevallen, wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging Samen Bevallen valt.
 • De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan een van de cursussen mogelijk is. De Bakermat is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deelname is voor eigen risico.
 • Betaling geschiedt bij inschrijving voor (een van) de cursus(sen).
 • De cursist wordt bij inschrijving op de hoogte gebracht van de wijze van betaling.
 • Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan (een van) de cursus(sen) dient hij/zij De Bakermat hiervan direct op hoogte brengen. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip.
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd. Vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 • Wanneer de verschuldigde bedragen niet (tijdig) voldaan worden, zal éénmalig een herinnering gezonden worden. Hierna zal, indien noodzakelijk, een incassobureau ingezet worden om te vorderen. Eventuele kosten hiervan zijn voor de cursist.
 • De Bakermat behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld zal worden geretourneerd.
 • De door de cursist verstrekte informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.
 • De tarieven voor de cursussen zijn op te vragen bij De Bakermat en tevens te vinden op website www.kraamcentrumdebakermat.nl.
 • Voor de cursus Samen Bevallen geldt dat het mogelijk is dat (een deel van) de cursus wordt gegeven door een stagiaire.  Dit gebeurt altijd onder supervisie en verantwoordelijkheid van Nita Verwilligen. Een cursist wordt voor aanvang van de cursus op hoogte gebracht van de aanwezigheid van een stagiaire.
 • Een cursist kan een klacht schriftelijk indienen bij De Bakermat.